تبلیغات
عاشقانه ها - خسته ام
و خداوند عشق را آفرید...

خسته ام...

 

خسته ام از حرف سكوت

خسته ام از هر واژه كه با تنهایی همرا ه است

می خواهم نقطه بگذارم در پایان همه این جملات

شاید باز نتوانم

اما من پر از فردایم

من مقلوب دیروز نخواهم شد

گوشه اتاق كز نخواهم نشست به امید خاطره

بار دیگر از نو آغاز خواهم كرد وصف تنهایی را

من پر از فردایم

در افق فردایم انتظار جایی ندارد

من به دنبال آسمان خواهم بود

به دنبال طلوع ها

به دنبال دری به سوی امید